menu

Wetenschap

Via de media is er veel informatie over gezondheid en voeding te vinden. Informatie over gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar ook artikelen over minder goed uitgevoerde studies of verkeerd getrokken conclusies. Het goed lezen van wetenschappelijke studies lastig. Naast vaktermen verschilt de mate van bewijslast van de gekozen onderzoeksvorm. Zo zijn er dierproeven die je niet door kunt vertalen naar de mens en is de bewijslast van studies met een gering aantal proefpersonen niet zo hoog.

In deze sectie van onze website nemen we wetenschappelijke studies onder de loep. We houden ze tegen het licht van al eerder uitgevoerd onderzoek, de bewijslast en de eventuele beperkingen van het uitgevoerde onderzoek. 

Gibbons C, et al. (2024)

Verhogen stevia en neotaam in koekjes de eetlust?

EBioMedicine. 2024 Mar 25:105005

Soort onderzoek: gerandomiseerde, dubbelblinde interventiestudie met crossover-design

Een veelgehoorde stelling over zoetstoffen is dat ze de eetlust zouden verhogen. Daar is onvoldoende bewijs voor. De onderzoeken die hiernaar zijn gedaan zijn veelal onderzoeken met dranken. Onderzoekers hebben nu gekeken of de zoetstoffen stevia en neotaam in koekjes een effect hebben op de eetlust. Dat bleek niet zo te zijn.

Lees meer

Sun, Y. et al. (2024)

Verhogen light dranken het risico op boezemfibrilleren?

AHA Journal, March 2024, volume 17, issue 3

Soort onderzoek: Prospectieve cohortstudie

Een nieuwe analyse van een grote studie uit het Verenigd Koninkrijk laat zien dat deelnemers die aangaven meer dan 2 liter light drank te drinken een groter risico hadden op boezemfibrilleren. Of er sprake is van een oorzakelijk verband, dus dat dat komt door het drinken van light drank, kan door het soort studie niet gezegd worden. Een interessante studie. Wij lichten het toe.

Lees meer

Fowler S.P. et al. (2023)

Verhogen light drank en aspartaam tijdens de zwangerschap het risico op een kind met autisme?

Nutrients . 2023 Aug 29;15(17):3772. doi: 10.3390/nu15173772.

Soort onderzoek: Patiënt-control-onderzoek

Een studie, gepubliceerd in augustus 2023, laat een verband zien tussen het gebruik van light drank en aspartaam tijdens de zwangerschap en/of het geven van borstvoeding en een verhoogd risico op het krijgen van een zoon met autisme [1]. Is dat aanleiding voor zwangere vrouwen om geen light drank en aspartaam meer te gebruiken? Nee, dat kan niet geconcludeerd worden uit die studie.

Lees meer

Harrold, J.A. et al. (2023)

Is water beter dan light drank voor gewichtsverlies en -behoud?

International Journal of Obesity, 5 Oct 2023

Soort onderzoek: Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Er is overtuigend bewijs dat suikerhoudende dranken een belangrijke bron zijn van toegevoegde suikers en makkelijk tot overconsumptie leiden. Daarmee leveren ze een bijdrage aan gewichtstoename en vergroten ze het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker. Er bestaan meerdere studies die kijken naar het effect van light drank op het lichaamsgewicht. Deze studies duurden echter 3 maanden of korter. Er is dus behoefte aan studies waarin gekeken in naar het effect van light drank op het lichaamsgewicht die langer dan 3 maanden duren. Deze SWITCH-studie voldoet aan die behoefte.

De auteurs concluderen dat deze studie laat zien dat het gewichtsverlies na 52 weken groter was in de groep die light drank dronk vergeleken met de groep die water dronk. Hoewel het verschil statistisch significant is, vinden ze het verschil te klein om in de praktijk relevant te zijn (niet klinisch significant). Daarvoor zou het verschil in gewichtsverlies 1,5 kg of meer moeten zijn.

Lees meer

Samuthpongtorn, C. et al. (2023)

Verhogen light dranken en kunstmatige zoetstoffen het risico op depressie?

Jama Netw. Open. 2023;6(9):e2334770. Published 2023 Sep 5.

Soort onderzoek: Prospectieve cohortstudies

Steeds meer onderzoek laat zien dat de consumptie van sterk bewerkte voedingsmiddelen is geassocieerd met een verhoogd risico op obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kanker en vroegtijdige sterfte. Minder duidelijk is hoe dat zit met het risico op depressie en of er een verschil is tussen verschillende soorten van sterk bewerkte voedingsmiddelen, zoals vleesproducten, zoete en hartige snacks en light drank. Deze onderzoekers hebben daar nu in een grote prospectieve cohortstudie naar gekeken. 

Zij geven aan dat de resultaten laten zien dat een hogere consumptie van sterk bewerkte voedingsmiddelen, en dan met name kunstmatige zoetstoffen en light drank, is geassocieerd met een verhoogd risico op depressie. Hoe moeten we deze conclusie duiden? Wat zijn de sterke en zwakke punten van het onderzoek? En wat is de bewijskracht van de gebruikte onderzoeksvorm. Heeft dit onderzoek nog gevolgen voor het gebruik van zoetstoffen in de praktijk? Wij zochten het uit.

Lees meer