menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring Kenniscentrum Zoetstoffen

Stichting Informatiecentrum Zoetstoffen (hierna: KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN) acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • jou eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Nieuwsbrief en contact

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, promoties, events, producten en/of diensten en nieuws. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Na afmelding wordt jouw e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Website, IP-adressen en cookies

Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze sites zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen. We doen dit op een aantal manieren. Deze worden hieronder uiteengezet.

Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer je op het web surft. Webservers, de grote computers die webpagina's 'voorschotelen', identificeren jouw computer automatisch op grond van het IP-adres. KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN verzamelt IP-adressen voor haar systeemadministratie, en om rapporten op te stellen en het gebruik van onze site te onderzoeken. Wanneer je pagina's van onze website bezoekt, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker. Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, wat betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.

Gebruik van cookies

Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel om informatie vast te leggen. Cookies maken het websurfen makkelijker voor doordat zij jouw voorkeuren bewaren, terwijl je op een site bent.

Op www.zoetstoffen.nl treft u de volgende cookies aan:

  • Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website door de gebruiker. 
  • Statistische cookies, gelieerd aan Google Analytics. Deze herkennen en tellen de gebruikers van de website, waarbij de volgende gegevens worden vastgelegd: browsersysteemgegevens, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op pagina, aangeklikte items, site waarvandaan de gebruiker op de website landt en herhaalbezoek voor de duur variërend van 6 maanden tot 2 jaren. De IP-adressen van de bezoeker zijn geanonimiseerd. 

De video's geplaatst vanuit You Tube zijn ingesloten zonder plaatsing van cookies.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden

KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN werkt samen met organisaties die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze organisaties leveren diensten, zoals het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze organisaties toegang tot enkele van jouw persoonsgegevens zodat ze services aan jou kunnen leveren namens ons. Deze bedrijven mogen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Daarnaast kan KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN jouw persoonsgegevens verstrekken aan zusterorganisaties van KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN. Zij mogen jouw gegevens alleen verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

We zullen jouw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

KENNISCENTRUM ZOETSTOFFEN behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heb jij ons eerder toestemming gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@zoetstoffen.nl